angular contact ball bearings

Contact Now

34 mm x 66 mm x 37 mm Fersa F16020 angular contact ball bearings

2 x LOR 149 535 kN
SSAFS 536 679.45 mm

180 mm x 320 mm x 52 mm SIGMA QJ 236 N2 angular contact ball bearings

0.33 107 mm
79.5 mm 1.73 kg

34,925 mm x 76,2 mm x 17,46 mm SIGMA LJT 1.3/8 angular contact ball bearings

18000 rpm 35.000 mm
29000 rpm 28.00 mm

69,85 mm x 158,75 mm x 34,93 mm SIGMA MJT 2.3/4 angular contact ball bearings

113.15 mm 62 kN
126 mm 55 mm

101,6 mm x 184,15 mm x 31,75 mm SIGMA QJL 4 angular contact ball bearings

2600 rpm 4500 rpm
86500 N One Seal

152,4 mm x 304,8 mm x 57,15 mm SIGMA MJT 6 angular contact ball bearings

25.40 mm 1.00 mm
7500 rpm 62.0000 mm

35 mm x 72 mm x 27 mm ZEN 3207 angular contact ball bearings

553 mm 2506 kN
600 mm 520 mm

50 mm x 90 mm x 30,2 mm ZEN S5210 angular contact ball bearings

26.0000 mm 1960 N
8.00 mm 28000 rpm

12 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 7201B angular contact ball bearings

108 kN 7.5 mm
WS 89309 GS 89309

20 mm x 47 mm x 20 mm ZEN 5204-2RS angular contact ball bearings

1.00 mm 25.000 mm
9800 rpm 15600 N
1/46